آفازی در اثر بدکاری مناطق مغز که دارای قابلیت زبانی می باشند بوجود می آید.  شایع ترین علت ، اختلال در مناطق مغزی ، اختلال در خون رسانی مغز است .

عوامل بوجودآورنده به دو دسته تقسیم می شوند :

1- حوادث حاد

2- حوادث تدریجی

۱- حوادث حاد : ( شامل سکته )که به صورت ایسکمیک (آمبولی وترمبوز) و یا هموراژیک می باشد.

2-حوادث تدریجی : شامل تومورها ، عفونتها  بیماریهای پیشرونده ... می باشند

طبقه بندی آفازی

برای طبقه بندی آفازی نظرات متفاوتی وجود دارد . برخی از محققین برای آفازی انواع مختلفی در نظر میگیرند که ارتباط زیادی با محل ضایعه دارد.

انواع آفازی عبارتند از :

1- Broca Aphasia 2- wernicke Aphasia 3- Conduction Aphasia

4-Trans cortical  motor  Aphasia

5-Trans cortical  sensory Aphasia

6-Mixed  Trans cortical  Aphasia

7-Global  Aphasia

8-Anomia

علائم آفازی :

بیماران آفازی در علائمی که در ذیل آمده است مشترکند و این علائم از ضعیف تا شدید دیده می شود .

اختلال در گفتار : به صورت گفتار روان و ناروان دیده می شود.

Nonfluent –speech : دراین گفتار تعداد وازگان اندک می باشد جملات در حد تک کلمه، آهنگ گفتار صدمه دیده و بیمار به صورت تلگرافی صحبت می کند  وجود دیزآرتری و آپارکسی در گفتار سبب می شود بیمار در آغازش گفتار مشکل را داشته باشد. این نمونه از گفتار معمولاً در آفازی بروکا ، ترانس کرتیکال حرکتی ، گلوبال دیده می شود.

گفتار روان (Fluent) :

تعداد واژگان دراین نمونه گفتار زیاد می باشد ولی از لحاظ معنایی، قابل درک نمی باشد. آهنگ گفتار مشکل ندارد. طول جملات سالم وگفتار فاقد دیزرآرتری و آپاراکسی می باشد.

این نمونه از گفتار دربیمارن آفازی ورنیکه ، انتقالی،ترانس کرتیکال حسی و آنومی دیده می شود.

درک (receptive):

همه بیماران آفازی در این زمینه به درجات مختلف از خفیف تا شدید مشکل دارند . بیماران آفازی بروکا، انتقالی، ترانس کرتیکال حرکتی ، آنومی اختلال درک شنیداری از خفیف تا مناسب دارند و آفازی گلوبال ، ورنیکه، ترانس  کرتیکال حسی و مختلط ، درک شنیداری آنها صدمه دیده است .

اختلال در تکرار :

درانواع آفازیها بسته به محل آسیب ، توانایی تکرار کردن متفاوت است و ویژگی مناسبی برای تشخیص محل و جایگاه آسیب می باشد.

این توانایی در بیماران آفازی انتقالی (conductive) شدیداً صدمه دیده است و در ترانس کرتیکال ها توانایی تکرار از مناسب تا آسیب خفیف به چشم می خورد و در بقیه آفازیها تکرار صدمه دیده است.

اختلال در نامیدن (Anomia) توانایی نامیدن  ویژگی است که در همه آفازیها به شکلی صدمه دیده وحتی بعد از گذشت دوره بهبودی خود به خودی دربیماران باقی می ماند.

اختلال در خواندن (Alexia) این توانایی نامیدن به دو صورت توانایی در خواندن و درک آن محاسبه
می گردد.

و درآفازیهای بروکا، انتقالی ، ترانس کرتیکال حرکتی وآنومی توانایی و درک خواندن مناسب و خواندن صدمه دیده است ودر بقیه آفازیها خواندن به هر دو صورت صدمه دیده است.

اختلال در نوشتن (agraphia)

این توانایی در انواع آفازیها معمولاً صدمه دیده است.

دربرخی از بیماران صدمات ناشی از آسیب به نیمکره راست و ضربه به سر اختلالات شناختی بوجود می آورد و تحت عنوان :

Right Hemisphere syndrome (RHS , RHD),Traumatic Brain injury (TBI)

نامیده می شود و همچنین اختلالات ناشی از بیماریهای پیشرونده نظیر دمانس  ، پارکینسون توانائیهای هوشی ومهارتهایی مانند زبان، حافظه ومهارتهای بینایی و احساسات وشخصیت تحت تاثیر قرارمی دهند .

ارزیابی :

ارزیابی بیماران آفازی توسط آسیب شناس گفتارو زبان (گفتار درمان گر) با استفاده از آزمون های رسمی نظیر آزمون بوستون BDAE وپورچ PICA و آزمونهای دیگر نظیر تست Aparxia ,oral برای معاینه ناحیه دهان وحرکات آن وجود دارد .

درمان :

توسط آسیب شناس گفتار وزبان (گفتار درمان ) صورت می گیرد و پس از ارزیابی وتشخیص اختلال به درمان هریک از موارد اختلال می پردازد.

طریقه ارجاع بیماران:

این بیمارن می توانند خودشان شخصاً به مراکز گفتاردرمانی مراجعه و یا از سوی پزشک متخصص وپزشکان دیگر به کلینیکهای گفتاردرمانی ارجاع شود.