سوالهای متعدد و نگرانی های افراطی ودر برخی موارد مداخله جویانه غیر تخصصی والدینی که ناروانی طبیعی را با لکنت اشتباه گرفته وبا فرزندان خود رفتارهایی را  می کردند که مشکل آنها را چندین برابر می کرد یکی از عاملی بودکه باعث شد تا بنده این نوشته هر چند اندک اما اجمالی را جمع آوری و بنویسم امید است توانسته باشد مطلب را ادا کرده باشم.


 
*گفتار:
گفتاريكي ازبارزترين تجليات زبان ونيزيكي ازمهمترين وعيني ترين وسايل ارتباطي فردمي باشد،كه تكوين ورشدطبيعي وروندآن تابع عواملي ازجمله: برخورداري از توانمندي ذهني ،دستگاه شنوايي سالم وطبيعي ،دستگاه گفتاري سالم وطبيعي و برخورداري ازسلامت جسماني ورواني مي باشد.

گفتارهنجاروروان علاوه برموارد فوق تابع شاخص هاي اختصاصي تري چون توليد ، صدا و رواني گفتار مي باشد.

*رواني گفتار :

مهمترين ويژگي گفتارهنجاررواني ياسليس بودن آن مي باشد.رواني تابع عوامل ساختاري مهمي چون سرعت استمرارسهولت درتوليد وريتم مي باشد.*تعريف نارواني گفتار:

هرگونه اختلال درتداوم ،سرعت ،سهولت درتوليد،برنامه ريزي ،ريتم گفتارياتركيبي ازاين عوامل رانارواني گفتارمي گويند.
به عبارت ديگرهرگونه درهم گسيختگي وازهم گسيختگي وآشفتگي جريان طبيعي گفتارمنجربه نارواني مي گردد.

*تجلیات ناروانی

نارواني اغلب به صورت هاي متعددي چون نارواني طبيعي لكنت پريده گويي گفتارفلجي و… متظاهرمي شود.

*نارواني طبيعي :

نارواني طبيعي گفتاربه طورمعمول دربين كودكان بامحدوده سني 5-5/2 سال ديده مي شودكه دربيشتر مواردبه علت نارسايي وناكامل بودن رشدسيستم عصبي –عضلاني مربوط به مهارتهاي گفتاري اتفاق مي افتدومعمولا"درصدآن درپسران بيشترازدختران بوده كه دربسياري از مواقع با عارضه لكنت اشتباه مي شودوكودكان مبتلارالكنتي قلمدادمي كنند.تشخيص نارواني طبيعي ازلكنت به طورمعمول امري پيچيده ومشكل است وتنها توسط آسيب شناسان گفتاروزبان تشخيص داده مي شود.بنابراين درصورت مشاهده چنين مواردي والدين بايستي ازاظهارنظروتصميم گيري درموردوضعيت كودك خودپرهيزكنند. ودراين خصوص بايك آسيب شناس گفتاروزبان مشورتنمايند.درغيراين صورت نه تنهابه كودك خودكمكي نمي كنندبلكه ممكن است باعث می شوند نارواني طبيعي به صورت يك مشكل عمده درآيد.

عكس العمل والدين نسبت به نارواني طبيعي كودكان اغلب به صورت تنبيه ،اعتراض ،تحقير ،تعجيل ، تجويز واحساس نگراني مي باشد كه اين مواردمي توانداثرات جبران ناپذيري روي گفتاركودكان داشته باشد.

چنانچه نارواني طبيعي كودك بابي توجهي والدين وسايراطرافيان روبروگرددپس ازمدتي خودبه خودبا كامل شدن مهارتهاي حركتي گفتارازبين مي رودوهيچ گونه نگراني رابه دنبال نخواهدداشت .


كودكان مبتلا به نارواني طبيعي معمولا"ازمشكل خويش مطلع نيستندوعمدتا"هيچ گونه ترس ،تقلا،استرس ،اجتناب ،حركات تشنجي وانقباض عضلات ندارند.عمده ترين شاخص گفتاري كودكان بانارواني طبيعي پديده "تكرار"مي باشد. به طوري كه صرفا"درواحدهاي "هجايي "و"واژه اي "اتفاق مي افتدوتكرارصدابه خصوص صداهاي آغازين كلمات مشاهده نمي شود.

تكرارهاي گفتاركودكان بانارواني طبيعي به طورمعمول ازقاعده خاصي پيرويمي كند.اين وضعيت زماني كه كودك خسته ياهيجان زده است ،بيشتراتفاق مي افتدواين تكرارهاعاري ازهرگونه حركات تشنجي وواكنشهاي هيجاني است .ازديگرشاخص هاي موجوددرگفتاربانارواني طبيعي ؛ "بازگويي اصلاحي " و"ميان پراني " صداهايي مانند(م)،(آ)،(ا)وگاهي هم واژه ياعبارتهايي مانند(مثلا")، (معمولا") ، (بعد) و… مي باشد.

درنارواني طبيعي معمولا"درجريان گفتاركودك ناهماهنگي بين گفتاروتنفس مشاهده نمي شودوفراواني وبهبودي خودبه خودي بسيارزيادوقريب به صددرصدمي باشد.


*توصيه هاي لازم :


1-هنگام مشاهده گفتارغيرعادي كودك ازهر گونه اظهارنظرخودداري كنيد.


2-بايك آسيب شناس گفتاروزبان مشورت نماييد.


3-كودك راتحقيريا سرزنش نكنيد.


4-درصورت مشاهده هيچ وقت كودك راتنبيه نكنيد.


5-هيچ وقت به نوع گفتاركودك اعتراض نكنيدكه چرااينجورحرف مي زني ؟


6-الگوي گفتاري خاصي راتجويزنكنيدمثلا"آرامترصحبت كن!


7-براي كودك خوديك شنونده دقيق وصبورباشيدوبه حرف هاي اوبه دقت گوش كنيد.


8-فعاليت هاي لذت بخشي رابراي كودك فراهم كنيدوازاوبخواهيددرموردآن صحبت كند.


9-سعي كنيدمحيط خانه براي كودك عاطفي ،امن وشاداب باشد.


10-به يادداشته باشيم نارواني درسنين 5-5/2 يك اختلال نيست بلكه انتقال حساسيت ونگراني ماوسايراطرافيان ممكن است باعث

ابتلاي كودك به لكنت گردد.