سی دی فرهنگ مصور گویای همخوانها جهت کاربرد تمرینی برای اصلاح خطاهای تولیدی ویژه ی کودکان طراحی و تولید شده است که در مراکز گفتاردرمانی و منزل قابل استفاده می باشد.

سی دی فرهنگ مصور گویای همخوانها شامل بیش از 700 تصویر همراه با تلفظ کلمه مربوط به آن تصویرمی باشد که 22 همخوان فارسی و نیز ترکیبات آنها با شش واکه را در بر می گیرد و برای هر همخوان در سه موقعیت اول، وسط و آخر کلمه تصاویری جالب همراه با تلفظ صحیح هر کلمه، با توجه به آوای هدف وجود دارد.

کاربرد سی دی فرهنگ مصور گویای همخوانها ضمن تقویت روحیه ی همکاری کودکان و جلب توجه و دقت آنهادر طول جلسات درمانی، موجب تسهیل کار گفتاردرمانگر و تسریع پروسه ی درمان می شود.همچنانکه والدین به آسانی می توانند با استفاده از این سی دی تمرینات مربوطه را در منزل پیگیری نمایند.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۳۰۷۴۰۳-۰۲۵۵  تماس بگیرید