فلج مغزی یک اصطلاح عام است که برای نامیدن مجموعه ای از ناهنجاری های گوناگون که بر توانایی حرکت و حفظ وضعیت تعادل کودک تاثیر می گذارند ، به کار می رود . این ناهنجاری ها در اثر یک ضربه مغزی که پیش از تولد ، در خلال زایمان و یا در نخستین سالهای زندگی کودک حادث می شود ، پدید می آیند . فلج مغزی به طور کلی دو علت دارد : 1) ناهنجاری رشد مغز کودک 2) صدمه عصبی به مغز در حال رشد شامل :

ترومای مغزی ناشی از آسیب دیدگی در زمان تولد

کمبود اکسیژن پیش از تولد ، در خلال یا پس از آن

خونریزی داخل مغز

صدمات یا مسمومیت های دارویی ناشی از مصرف الکل و مواد دارویی در دوران بارداری

یرقان شدید ، میزان بسیار پایین گلوکز ، نارسایی های متابولیک

عفونت سیستم اعصاب از قبیل آنسفالیت یا مننژیت