با توجه به این که این تست برای سنجش تمییز شنیداری و نمره دهی به آن تنظیم شده است هدف فقط تمییز شنیداری توسط کودک می باشد و به صورت بیرونی بیرونی است.(به این صورت که درمانگر آن را می خواند و کودک باید پاسخ دهد که مشابهند یا نه).

این تست در 4 زمینه که شامل 1-جایگاه 2-شیوه 3- واکه 4-واکداری-بیواکی است طرح شده است.از جفت های کمینهcvc که در یک مختصه متفاوت هستند استفاده می کنیم.

در هر بخش 10 جفت کمینه وجود دارد که یکی از این جفت های کمینه از 2 واژه تکراری تشکیل شده است که مشخص می کند که آیا کودک شانسی جواب میدهد یا واقعا تمییز می دهد.

این جفت های کمینه را در هر 4 قسمت در ترتیب های متفاوتی قرار می دهیم تا کودک به قواعد و ترتیب خاص و یکنواختی دست پیدا نکند.

شیوه

جایگاه

شور(shor)-یور(yor)-()

سوت(sot)-توت(tot)-()

توز(toz)-توز(toz)-()

قاش(gash)-ساش(sash)-()

شور(shor)-تور(tor)-()

بش(besh)-مش(mesh)-()

دیز(diz)-دین(din)-()

سیز(siz)-سیل(sil)-()

دی(doy)-توی(toy)-()

یاق(yag)-یاخ(yakh)-()

تر (tor)-کر(kor)-()

نال (nal)-مال(mal)-()

ماچ (mach)-قاچ(gach)-()

داش (dash)-باش(bash)-()

قاش (gash)-قار(gar)-()

توپ (top)-توپ(top)-()

یاش (yash)-یاپ(ya)-()

یاخ(yakh)-یاپ(yap)-()

ایت(it)-ایپ(ip)-()

توش(tosh)-بوش(bosh)-()

واکداری-بیواکی

واکه

گز(gouz)-کز(kouz)-()

داغ(dag)-تاغ(tag)-()

تز(tez)-تل(tel)-()

تار(tar)-دار(dar)-()

توز(toz)-دز(doz)-()

قاش(gash)-کاش(kash)-()

یاز(yaz)-یاس(yas)-()

دوش(dosh)-توش(tosh)-()

قاب(gab)-فاپ(gap)-()

سال(sal)-سال(sal)-()

داش_(dash)-دیش(dish)-()

دون(don)-دان(dan)-()

وار(var)-ور(ver)-()

تاپ(tap)-توپ(top)-()

دوش(dosh)-داش(dash)-()

باش(bash)-بش(bosh)-()

دیل(dil)-دیل(dil)-()

بل(bel)-بال(bal)-()

سال(sal)-سل(sol)-()

بی(boy)-بی(bay)-()

امتیاز دهی :

در هر یک از بخش ها برای امتیار دهی از روش 0-1 استفاده می کنیم.د نتیجه در حالت ایده ال نمره 10 و در بدترین حالت نمره 1 دریافت خواهد کرد.

با این وجود نمره کل آزمون ما بین 4 تا 40 خواهد شد.

80%<خوب تا عالی<100%

60%<متوسط<80%

40%<ضعیف<60%

20%<خیلی ضعیف<40%