نوروفیبروم
تومور خوش خیم عضله مختلط
صفات ارثی ایزوله
تریزومی 21
هیپوتیروئیدی مادرزادی
یروئید زبانی
اپی گانوس
تراتوم مادرزادی
کریتینیسم
میکزدم
 اختلال دخیره ای مونو پلی ساکارید
 سندرم بیک ویت- ویدمان
گلیکوژنزیز
 آمیلوئیدوز
مانائدوزیز
 بیماری استاندهوف
سندرم داون
 هیپوتیروئیدی
سندرم هولر
 بیماری پمپ
گانگلیوزیدوز
همانژیوم
 لنفانژیوم