نوروفیبروم
تومور خوش خیم عضله مختلط
صفات ارثی ایزوله
تریزومی 21
هیپوتیروئیدی مادرزادی
یروئید زبانی
اپی گانوس
تراتوم مادرزادی
کریتینیسم
میکزدم