آزمون های انفرادی هوش سال ها است که در کشورهای پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از مدارس هوش کودکان را می سنجند و کارنامه هوشی هر دانش آموز بخشی از پرونده تحصیلی وی را تشکیل می دهد. نتایج آزمون های هوشی نه تنها در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان بلکه، در زمینه کلینیکی، در مشاوره و راهنمایی و نیز در تعیین مشکلات روانی به کار گرفته می شود.

در کشور ما، استفاده از نتایج آزمون های هوشی در زمینه های بالا تا امروز بندرت صورت می گیرد. به فرض اینکه کارکنان مدرسه ای هم، علاقمند به این امر باشند، آزمون هایی برای استفاده وجود ندارد که مورد استفاده واقع گردد. تصمیم در مورد استثنایی بودن یک دانش آموز، متاسفانه به صورت نظری اتخاذ می شود و چه بسا کودکانی که از لحاظ هوش در سطح طبیعی قرار داشته و به یکی از صدها دلیل مختلف در کار درس موفق نیستند، به مدارس استثنایی فرستاده می شوند.