توجه فرایندی است که کودک از طریق آن از حواس خود برای درک دنیای خارج

استفاده می کند و متمرکز ساختن توجه یعنی آگاه شدن از یک موضوع و صرف

نظر کردن از سایر موارد است. این موضوع مهم است زیرا محرک های بسیار

زیادی هر یک از ما را احاطه کرده اند و ما مجبوریم از بین آنها برای انجام کاری

تنها روی یکی متمرکز شویم و این کار یعنی "توجه انتخابی" و در حقیقت  برای

ما بزرگترها می تواند مشکل باشد ، کودکان دیگر جای خود دارند.

به نظر می رسد این ما هستیم که باید به کودکان آموزش دهیم که چطور متمرکز کارشان باشند تا حواسشان به جایی پرت نشود ؛ نه این که انتظار داشته باشیم که کودکان بدون حواس پرتی تکالیفشان را انجام دهند. حواس پرتی، ناتوانی در تمرکز قوی روی یک محرک خاص از دیگر مشکلاتی است که اغلب در کودکان دارای مشکل نقص توجه دیده می شود.